OPĆI USLOVI POSLOVANJA / USLOVI KORIŠTENJA

Društvo BABKE d.o.o. sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 8, Sarajevo je registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu upisa takvih djelatnosti u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu u koju spada i prodaja na daljinu, a koja je regulisana Član 47. Stav 1. 2 .3. (Zakonom o unutrašnjoj trgovini Službene novine Federacije BiH br. 40/2010 i 79/2017).

Prodaja na daljinu je oblik trgovine na malo prozvodima/robom/uslugama koje trgovac vrši ponudom putem sredstava za komunikaciju potrošaču koji nije prisutan.

Ugovor o prodaji na daljinu sklapa se između trgovca i potrošača putem sredstava za daljinsku komunikaciji u skaldu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošač u Bosni i Hercegovini.

Jezici komunikacije na web stranici revitabih.ba su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, bosanski, hrvatski i srpski jezik.

Podaci o Društvu

Naziv firme: BABKE d.o.o.

Adresa: Vilsonovo šetalište broj 8, 71000 Sarajevo

Tel: 061 431 257

E-mail: info@revitabih.ba

Web: www.revitabih.ba

Broj transakcijskog računa kod ASA Bank d.d. Sarajevo: 1340011120748649 (KM)

Matični broj subjekta (MBS): 65-01-0436-21

JIB: 4202896190004

PIB: 202896190004

Šifra djelatnosti 47.91 – Trgovina na malo putem pošte ili interneta.

 

OPĆI USLOVI POSLOVANJA/USLOVI KORIŠTENJA se, bez izuzetka, primjenjuju na sve sadržaje i usluge sa web stranice www.revitabih.ba.

Ovim Uslovima se propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike (u daljem tekstu označeni kao: „Kupci“ ili „Potrošači“ ili „Krajnji korisnici“) i odnose se na korištenje web stranice www.revitabih.ba i usluge koje društvo BABKE d.o.o. (u daljem tekstu označeni kao „Društvo“ ili „Trgovac“) pruža u okviru svojih registrovanih djelatnosti. Pojmovi „Kupac“, „Potrošač“ ili „Krajnji korisnik“ u svim gramatičkim oblicima i izvedenicama, jednini i množini se koriste ravnopravno i imaju isto značenje u smislu ovih Uslova.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015) navodi se sljedeće za pojmove „Trgovac“ i „Potrošač“.

Trgovac je svako lice koje direktno ili kao posrednik među drugim licima prodaje proizvode ili pruža usluge potrošaču.

Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva..

Odredbe ovih Uslova se primjenjuju isključivo na navedenu kategoriju kupaca, tj. Potrošače kako je to prednje definisano.

Korištenjem web stranice smatra se da Krajnji korisnici iskazuju svoje slaganje sa Općim uslovima poslovanja – Uslovima korištenja  (u daljem tekstu: „Uslovi“), te iskazuju svoj pristanak na korištenje web stranice www.revitabih.ba u skladu sa istima.

Smatra se da su Krajnji korisnici pročitali ove Uslove, da su upoznati sa istima i da su iste razumjeli, i da prihvataju korištenje sadržaja web stranice www.revitabih.ba isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Pravo Korištenja web stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten djelovati u ime i za račun drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti korisničkog imena (username) i korisničke šifre (passworda).

Opće odredbe

Na osnovu odredbe člana člana 44. i 46. Zakona o zaštiti potrošača BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/06 i 88/15), BABKE d.o.o., svoje cijenjene Kupce koji robu kupuju putem web stranice www.revitabih.ba

O B A V J E Š T A V A

da se prodaja proizvoda putem web stranice revitabih.ba obavlja u okviru registrovanih djelatnosti Društva BABKE d.o.o., sa sjedištem u ulici Vilsonovo šetalište broj 8, 71000, Sarajevo.

Šifra djelatnost: 47.91. – Trgovina na malo putem pošte ili interneta

Matični broj subjekta (MBS): 65-01-0436-21

JIB: 4202896190004

PIB: 202896190004

Tel: 061 431 257

E-mail adresa: info@revitabih.ba

da se kupovina preko web stranice revitabih.ba smatra prodajom na daljinu;

da se imena pod kojim se proizvodi prodaju mogu pronaći na web stranici revitabih.ba;

da se glavne karakteristike proizvoda: sastojci, djelotvornost, upotreba, napomena, upozerenje, način čuvanja, nutritivne vrijednosti proizvoda, datum isteka korištenja proizda, proizvođač kao i zemlja porjekla mogu pronaći na web stranici revitabih.ba;

da su proizvodi koje se nalaze na revitabih.ba proizvedeni u skaldu sa ISO, HACCP standrdima, te da imaju cerifikate o kvaliteti proizvoda.

da je prodajna cijena proizvoda iskazana u službenoj valuti Bosne i Hercegovine – konvertibilnim markama (BAM) u koju je uključen PDV (17%), i naznačena je uz svaki artikal.

Trgovac napominje da iskazane cijene ne uključuju trošak dostave koji se plaća kurirskoj službi koja dostavlja proizvode naručenu putem web stranice revitabih.ba.

da potrošač proizvode koje kupuje putem web stranice revitabih.ba može prilikom kreiranja narudžbe platiti bankovnim platnim karticama, gotovinski prilikom isporuke – pouzećem.

Nakon potvrđivanja narudžbe od strane Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača) pristiskom na dugme NARUČI smatra se da je zaključen ugovor na daljinu između BABKE d.o.o. kao Trgovca i Krajnjeg korisnika kao kupca/potrošača) čime Krajnji korisnik kao kupac/potrošač preuzima obavezu plaćanja naručene robe, troškova dostave, kao ostale obaveze utvrđene ovim Uslovima na koje pristaje.

BABKE d.o.o. se obavezuje ispuniti obaveze koje za isto kao Trgovca nastaju u vezi sa zaključenjem ugovora na daljinu u skladu sa ovim Uslovima i drugim relevatnim propisima i to pod uslovom:

  • da naručenu robu Trgovac ima na stanju,
  • da prethodnom provjerom od strane Trgovca nije utvrđeno da su podaci za dostavu, uključujući i kontakt broj telefona netačni, lažni ili zloupotrijebljeni. Trgovac zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da naručenu robu nema na stanju ili je ne može isporučiti u roku propisanom ovim Uslovima o čemu će blagovremeno informisati Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača).

BABKE d.o.o. je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ukoliko prethodnom provjerom ustanovi da se radi o zloupotrebi ličnih podataka, platnih kartica, lažnim podacima, imenu, prezimenu, adresi, broju telefona, odnosno ukoliko se narudžba od istog kupca već jedanput, bez opravdanog razloga, vratila, tj. ukoliko ju je isti odbio ili nije preuzeo.

U slučaju da su podaci pogrešni ili netačni, da je kupac nedostupan na dati broj telefona ili mobitela, Trgovac je ovlašten narudžbu otkazati, odnosno jednostrano raskinuti ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane društva BABKE d.o.o. iz nekog od prethodno navedenih razloga isto će otposlati obavijest o raskidu ugovora putem e-mail adrese koju je Krajnji korisnik (kupac/potrošač) naveo.

Svako neispunjenje obaveza od strane ugovornih strana do kojih je došlo usljed više sile ili bez njihove krivice se neće smatrati opravdanim razlozima za raskid ugovora.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u pismenoj formi (dostavljanjem e-maila na adresu info@revitabih.ba prije nego što pošiljka bude otpremljena, odnosno prije prijema e-maila kojim se Potrošač obavještava da je njegova pošiljka otpremljena. Pismena obavijest o raskidu koja bude zaprimljena nakon otpreme pošiljke je bez pravnog dejstva i ugovor na daljinu se smatra punovažnim i obavezuje Trgovca i Potrošača u skladu sa ovim Uslovima.

U slučaju odbijanja isporuke robe od strane Kajnjeg korisnika (kupca/potrošača), smatraće se da je Krajnji korisnik (potrošač/kupac) jednostrano raskinuo ugovor, te je BABKE d.o.o. ovlašteno od Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača)  potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom robe (trošak dostave vraćanja proizvoda). Ukoliko je narudžba sa troškom dostave plaćena platnom karticom, Trgovac je u slučaju povrata ovlašten da pri povratu novca Kupcu umanji ukupan plaćeni iznos za trošak dostave i trošak bankarske provizije.

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda i to pod uslovom da je proizvod neotpakovan i u originalnoj ambalaži. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Prihvatanjem ovih Uslova Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izjavljuje da je upoznat da je društo BABKE d.o.o. ovlašteno svaku zloupotrebu ličnih podataka, platnih kartica ili sistema za naručivanje, unošenje lažnih podataka za dostavu, te nepreuzimanje naručene robe, prijaviti nadležnim organima, te potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom proizvoda.

Pojedinačne ponude (cijene) vrijede neodređeno vrijeme, odnosno do njihovog opoziva ili do datuma kada je isti naznačen u ponudi ili uz cijenu.

Sve eventualne nesporazume, ugovorne strane, tj. BABKE d.o.o. kao Trgovac i Krajnji korisnik (kupac/potrošač) pokušaće riješiti mirnim putem. Ukoliko mirno rješenje spora izostane, kupac (potrošač) je saglasan da  je za rješavanje istog nadležan sud u Sarajevu.

Potrošač je saglasan da se na sve situacije koje nisu regulisane ovim Uslovima, primjenjuju relevatne odredbe Zakona o zaštiti potrošača BiH, Zakona o obligacionim osnosima FBiH i drugi relevantni i primjenjivi propisi (materijalno pravo).

BABKE d.o.o. se obavezuje da podatke o kupcu (potršaču) neće saopćiti trećoj strani, niti strani koja kao pravno ili fizičko lice djeluje unutar iste grupe preduzeća (koncern) kojoj pripada trgovac, osim ako to potrošač odobri Trgovcu u pisanoj formi. S tim u vezi, prihvatanjem Uslova korištenja Kupac – Potrošač daje izričitu saglasnost da Trgovac njegove podatke prenese kurirskoj kompaniji sa kojom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji ili drugoj dostavnoj kompaniji za potrebe realizacije zaključenog ugovora na daljinu, tj. isporuke naručene robe.

Prihvatanjem ovih Uslova, Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izričito izjavljuje da je lice starije od 18 godina, odnosno da ima punu poslovnu sposobnost, odnosno saglasnost svog zakonskog zastupnika za zaključenje pravnih poslova, uključujući i zaključenje ugovora na daljinu.

Društvo BABKE d.o.o. upozorava svoje cijenjene Kupce:

da ugovor na daljinu u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobnog lica mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici,

da lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor na daljinu samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

Društvo Bbake d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, izmijeni ove Opće uslove poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Nastavkom korištenja web stranice i nakon objave novih, izmijenjenih, Općih uslova poslovanja i/ili  Izjave o privatnosti na web stranici www.revitabih.ba, smatra se da je Korisnik upoznat sa Općim uslovima korištenja, odnosno sa Izjavom o privatnosti  i njihovim izmjenama, da je sa istima saglasan i da iste prihvata

Korištenjem web stranice smatra se da Krajnji korisnici iskazuju svoje slaganje sa Općim uslovima poslovanja – Uslovima korištenja ( u daljem tekstu: „Uslovi“), te iskazuju svoj pristanak na korištenje web stranice www.revitabih.ba u skladu sa istima.

Smatra se da su Krajnji korisnici   pročitali ove Uslove, da su upoznati sa istima i da su iste razumjeli, ukoliko koriste bilo koji dio web stranice www.revitabih.ba, kao i da prihvataju korištenje sadržaja web stranice www.revitabih.ba isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Izbor proizvoda i njihova narudžba

Da bi Vam bila omogućena kupovina na web stranici revitabih.ba Internet prodavnici ne morate biti registrovani korisnik, ali je poželjno da se registrujete radi dodatnih beneficija koji imaju registrovani članovi.  Proces registracije je veoma jednostavan i od Vas zahtijeva samo osnovne lične podatke. Na pregledniku „Proizvodi“ otvoriće se stranica sa izlistanim proizvodima. Prilikom pregleda proizvoda koji su dostupni za kupovinu, primjetićete da postoji dugme “DODAJ U KORPU”. Kada kliknte to dugme bićete obavješteni da se proizvod nalazi u Vašoj korpi. Moguće je više puta dodati isti proizvod u korpu.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno prodaju na revitabih.ba Internet prodavnici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na revitabih.ba skladištu. Takva situacija je izvanredna i dešava se u slučaju ukoliko držite proizvod u korpi duži period, te se u tom periodu proizvod rasproda. Dodavanjem proizvoda u korpu ne rezervišete proizvod, isti je i dalje dostupan drugim korisnicima i imaju mogućnost da ga kupe. Kompanija BABKE d.o.o. nije odgovorna za posljedice opisane izvanredne situacije rasprodanog proizvoda koji se kod vas nalazi u korpi i u tom slučaju će postupiti na način prednje opisan u ovim Uslovima.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada ste uspješno kreirali narudžbu i dobili broj narudžbe putem emaila.

Sadržaj korpe

U svakom trenutku omogućen Vam je pregled svih proizvoda koje želite da kupite. Jednostavnim klikom na ikonicu korpe u gornjem desnom uglu sajta otvarate stranicu na kojoj su prikazani svi proizvodi spremni za kupovinu. Veoma lako možete obrisati proizvode iz korpe ili povećati količinu željenih proizvoda do količine kojom Trgovac raspolaže u trenutku plasiranja Vaše narudžbe.

Naručivanje proizvoda iz korpe

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene proizvoda/usluga su iskazane u službenoj valuti Bosne i Hercegovine – Konvertibilnim markama (BAM)

Proizvod se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.

Kada ste spremni da izvršite kupovinu potrebno je samo da na vrhu stranice u desnom uglu kliknete na ikonu korpe prilikom čega će vam se prikazati sadržaj sa svim artiklima koje ste unijeli u korpu. Biće Vam zatraženo da unesete podatke u formular koji popunjavate svaki put ukoliko niste izvršili registraciju. Ukoliko se registrujete taj formular popunite samo jednom, a svaki naredni put dovoljno je samo da se ulogujete na svoj nalog. Nakon toga otvoriće se stranica za zaključenje kupovine. Ukoliko ste se predomislili u vezi kupovine, artikle možete izbaciti iz korpe klikom na dugme X pored proizvoda. Također možete povećati ili smanjiti količunu artikala sa oznakama (+) i (-), nakon čega je potrebno da kliknete na dugme “AŽURIRAJ KORPU”. Pretraživanje možete nastaviti i dodavati druge proizvode. Na vašu korpu se možete vratiti sa svake stranice klikom na ikonu korpe.

Proizvod se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja

Plaćanje

Narudžbu možete platiti na sljedeće načine:

Kreditna/debitna kartica (Plaćanje Online putem Monri payments. Maksimalna sigurnost prilikom plaćanja). Za plaćanje bankovnim karticama, svoju narudžbu možete platiti koristeći Mastercard, Maestro, Visa i Visa Electron platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje

Plaćanje pouzećem (Plaćanje gotovinom) prilikom dostave

Gotovinski – Ličnim preuzimanja u prostorijama sjedišta Društva BABKE d.o.o ulica Vilsonovo šetalište broj 8,71000, Sarajevo. Prilikom kupovine odabrati opciju „lično preuzimanje“ 0,00 KM. U sjedišti Društva možete platiti isključivo gotovinski.

Klikom na dugme POTVRDI NARUDŽBU / NARUČI, prikazaće Vam se obavještenje o uspješno poslanoj narudžbi.

Na e-mail adresu koju ste upisali u formular, nakon narudžbe ćemo Vam poslati potvrdu za poručene artikle.

Nakon izvršene narudžbe/obavljene kupovine putem web stranice www.revitabih.ba, najkasnije prije isporuke, na e-mail adresu koju ste upisali u formular narudžbe, Monri sigurnosni sistem plaćanja će Vam poslati obavještenje u zaštićenoj  elektronskoj formi, koja nije podložana izmjenama,   koja je trajnog karaktera i sadrži sve elemente propisane primjenjivim zakonima.

Neposredno nakon otpreme proizvoda Trgovac će  Vam na e-mail adresu koju ste upisali u formular narudžbe, slanjem e-maila poslati obavijest  o vremenu i načinu otpreme Vaše narudžbe.

Isporuka proizvoda

Trgovac isporučuje proizvode isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine putem usluga brze pošte sa kojom Trgovac ima zaključen ugovor o dostavi pošiljaka.

Cijena (isporuke) za cijelu Bosnu i Hercegovin je jedinstvena i iznosi 8,00 KM u koju je uračunat PDV i iskazana je prilikom narudžbe artikala, a cijenu iste snosi Krajnji korisnik (kupac/potrošač).

Za naručene proizvode u iznosu iznad 70,00 KM trošak dostave je besplatan za Kupce (Trgovac snosi trošak dostave).

Trošak isporuke se iskazuje na fiskalnom računu Trgovca, zajedno sa cijenom robe, ali kao posebna stavka.

Isporuka naručenih proizvoda se vrši putem kurirske službe zajedno sa Fakturom i fiskalnim računom.

Ukoliko narudžbu plaćate bankovnim karticama tokom kupovine u revitabih.ba online prodavnici u vrijednost narudžbe će biti uračunat i trošak isporuke tako da nemate obavezu plaćanja prema kurirskoj službi prilikom dostave.

Potrošač ima sljedeće opcije isporuke:

  • dostava putem kurirske službe
  • lično preuzimanje u sjedištu Društva  

NAPOMENA: Potvrdom narudžbe, klikom na dugme POTVRDI NARUDŽBU / NARUČI, saglasni ste sa uslovima isporuke i preuzimate obavezu plaćanja naručene robe, troškova dostave, kao ostale obaveze utvrđene ovim Uslovima na koje se smatra da pristaje.

Trgovac zadržava pravo da prije otpreme robe Kupcu putem kuriske službe telefonski provjeri tačnost podataka koji je Kupac dao prilikom narudžbe. U slučaju da su podaci pogrešni ili netačni, da je kupac nedostupan na dati broj telefona ili mobitela, Trgovac je ovlašten narudžbu otkazati.

Rok isporuke i preuzimanje pošiljke

Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija, sve u skladu sa ovim Uslovima i predviđenim Rokovima isporuke.

Rok isporuke proizvoda je od 2 do 5 radnih dana od potvrđene narudžbe, u iznimnim slučajevima robu možemo poslati dan ranije zavisno od broja kreiranih narudžbi. Radnim danima se smatraju dani od ponedjeljka do petka. Subota, nedelja i praznici su neradni.

Kurir brze pošte (ugovorna dostavna firma koja vrši dostavu robe za Trgovca) pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu do 15h. Prije dolaska na adresu kurir je obavezan uspostaviti kontakt sa primaocem pošiljke na broj telefona koji upišete prilikom narudžbe.  Kurir je obavezan izvršiti 1 (jedan) pokušaj dostave na adresu primaoca pošiljke. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja.

Ukoliko primjetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, možete da odbijete prijem pošiljke i odmah nas obavijestite, pozivom broja 061 431 257 ili putem email-a info@revitabih.ba.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja možete preuzeti pošiljku i potpišite kuriru prijemnicu.

Ukoliko primalac ne preuzme pošiljku iz prvog puta, kurir je obavezan da ostavi izvješataj o prispjeću pošiljke brze pošte. Neuručena pošiljka nakon prvog pokušaja dostave čuva se u pošti najdalje 5 radnih dana od pokušaja dostave.

Ukoliko kupac ne uputi zahtjev za preuzimanje pošiljke u pošti, ista se vraća Trgovcu, pri čemu trošak neuspješne isporuke preuzima kupac.

Ukoliko kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke.

U slučaju odbijanja preuzimanja robe od strane Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača), smatraće se da je Krajnji korisnik (potrošač/kupac) jednostrano raskinuo ugovor, te je Trgovac ovlašteno od Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača)  potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom robe (trošak dostave vraćanja proizvoda).

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Prihvatanjem ovih Uslova Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izjavljuje da je upoznat da je društo BABKE d.o.o. ovlašteno svaku zloupotrebu ličnih podataka, platnih kartica ili sistema za naručivanje, unošenje lažnih podataka za dostavu, te nepreuzimanje naručene robe, prijaviti nadležnim organima, te potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom proizvode. Svaka zloupotreba se karakteriše kao krivično djelo, a društvo BABKE d.o.o. ovakve slučajeve prijavljuje ovlaštenim nadležnim službama.

Prodavac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iznos dostave (isporuke) koju snosi kupac koriguje na više ili na niže, što će biti regulisano izmjenama ovih Uslova.

Također, BABKE d.o.o. ostavlja mogućnost da za vrijeme trajanja promotivnih akcija ili za narudžbe preko određenih iznosa, uslugu dostave (isporuke) ne naplaćuje od kupaca ili pak da istu naplaćuje u manjem iznosu.

O svim izmjenama, promotivim akcijama ili iznosima narudžbi za koje se usluga dostave (isporuke) ne naplaćuje od kupca ili se pak naplaćuje u manjem iznosu, Krajnji korisnik (kupac/potrošač) će biti obaviješten na prigodan način prije kupovina i isti će biti obračunat prilikom odabra plaćanja i isporuke.

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za Trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.

Povrat robe i povrat sredstava

U slučaju da nakon prijema robe Potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana od dana prijema robe.

Da bi realizirao svoje pravo na odustanak od zaključenog ugovora, potrebno je da Potrošač Trgovcu pošalje Izjavu o odustanku od zaključenog ugovora na daljinu putem e-maila na adresu info@revitabih.ba .

Izjava o odustajanju od zaključenog ugovora na daljinu mora sadržavati broj narudžbe i fiskalnog računa, naziv i šifru artikla koji se vraća, te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat, mora biti potpisana od strane potrošača. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana Trgovcu putem e-maila.

Prilikom povrata proizvoda obavezno je proizvod vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Povrat sredstava će se Potrošaču izvršiti nakon prijema proizvoda i to nakon što se utvrdi da je vraćeni proizvod ispravan, neoštećen i da se nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, ili ako se pak proizvode ne nalazi u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, odbiće se povrat i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak dostave.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema povrata proizvoda od Potrošača.

Povrat sredstava se vrši bezgotovinski, na tekući račun Potrošača.

U slučaju odustajanja od zaključenog ugovora na daljinu, Potrošač nadoknađuje trošak vraćanja proizvoda, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Osim navedenog, prihvatanjem Općih uslova poslovanja Krajnji korisnik (kupac/ potrošač) je saglasan da mu se ne izvrši povrat iznosa dostave, jer se radi o realnim troškovima koje je Trgovac imao u vezi sa realizacijom ugovora na daljinu i koji predstavljaju naknadu za izvršenu uslugu dostave – isporuke koja se  plaća kurirskoj službi, neovisno o proizvodu i koja je nepovratna.

Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je Potrošač postupio po proceduri za povrat robe. Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Reklamacije

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je ispravan, te odgovara opisu proizvoda navedenom na web stranici  www.revitabih.ba.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (kurirska služba koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@revitabih.ba  i navedete o kakvom se radi problemu.

U slučaju da je postojanja vidljivog nedostatka na isporučenom proizvodu Potrošač je dužan  obratiti se Trgovcu pismenim putem odmah po prijemu proizvoda/robe, a najkasnije u roku do 15 dana od dana preuzimanja (isporuke) proizvoda. Potrošač svoju reklamaciju može izjaviti email-om info@revitabih.ba na  ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Trgovca (BABKE d.o.o. ulica Vilsonovo šetalište broj 8, 71000, Sarajevo). Pismena reklamacija potrošača treba da sadrži podatke Potrošača (ime, prezime, telefon), broj narudžbe i broj fiskalnog računa  i obavezan opis eventualnog nedostatka.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Protekom navedenog roka Kupac/Potrošač gubi svoja prava po osnovu reklamacije.

Kad se poslije isporuke, odnosno prijema robe od strane Kupca/Potrošača pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja (isporuke) stvari (skriveni nedostatak), Kupac/Potrošač  je dužan, da o tom nedostatku obavijesti Trgovca u roku od 30 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Protekom navedenih rokova Kupac/Potrošač gubi svoja prava po osnovu reklamacije.

Potrošač svoju reklamaciju može izjaviti e-mail-om rinfo@revitabih.ba na  ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Trgovca (BABKE d.o.o. Vilsonovo šetalište broj 8, 71000, Sarajevo, BiH). Pismena reklamacija potrošača treba da sadrži podatke Potrošača (ime, prezime, telefon), broj narudžbe i broj fiskalnog računa  i obavezan opis eventualnog nedostatka.

Nedostatakom na proizvodu se smatra mana na proizvodu zbog koje on ne ispunjava određena posebna svojstva za koja je namijenjen i nabavljen.

U oba slučaja, (u slučaju postojanja vidljivih i/ili skrivenih nedostataka) Trgovac će Potrošača u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem (zavisno o načinu kako je izjavljena reklamacija), odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i obavijestiti Potrošača o daljem postupanju.

U slučaju da se utvrdi da postoji nedostatak na proizvodu (vidljivi/skriveni) i da je u Potrošač Trgovca obavijestio u pismenoj formi i svim prednje traženim podacima, Potrošač ima pravo izbora između sljedećih opcija:

–  zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom

– vratiti plaćeni iznos i naknaditi stvarne razumne troškove povratka proizvoda s nedostatkom

Potrošač može svoja prava po osnovu reklamacije ostvariti samo ako priloži originalni fiskalni račun za kupljenu robu, te izvrši povrat proizvoda.

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da procjeni opravdanost izjavljene reklamacije, BABKE d.o.o. će, uz saglasnost Kupca/Potrošača potražiti stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva od nadležnog instituta u Bosni i Hercegovini. Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja namiruje trgovac, u suprotnom troškove vještaćenja snosi Kupac/Potrošač. Na osnovu rješenja nadležnog instituta Trgovac će izvršiti dalje korake. Ovo rješenje dostavlja se kupcu u elektronskoj formi.

Pravo na reklamaciju ne obuhvata one nedostatke koje se nalaze i nastali su u domeni Kupca/Potrošača, njegovom krivicom, odnosno oni nedostaci koji su posljedica pogrešnog, odnosno nepravilnog rukovanja proizvodom, pogrešnog, odnosno nepravilnog održavanja proizvoda, korištenjem proizvoda suprotno njegovoj namjeni, nepridržavanjem uputa proizvođača, kao i mehanička i fizička oštećenja i propast proizvoda koje je prouzrokovao Kupac/Potrošač, te sve druge okolnosti i situacije usljed kojih je nastao nedostatak, a koji je  prouzokovao i/ili je za njih odgovoran Kupac/Potrošač. Također, reklamacija ne obuhvata nedostatke koje su nastali kao posljedica više sile.

Ukoliko je postojanje nedostatka na proizvodu bilo poznato Kupcu/Potrošaču u trenutku zaključenja ugovora, u smislu da je Trgovac naveo da se radi o robi/proizvodu s oštećenjem i/ili nedostatkom i/ili bez originalne ambalaže i/ili sa oštećenom ambalažom i/ili u drugim sličnim slučajevima, Kupac/Potrošač u skladu za Zakonom ne može koristiti svoja prava po osnovu reklamacije.

 

Opcije i sigurnost plaćanja

Gotovina na adresi (Pouzećem)

Poručene proizvode sa troškovima dostave kupac će prodavcu platiti pouzećem prilikom dostave robe na adresu kupca. Dostavljaču plaćate gotovinom iznos koji je naznačen na pošiljci.

Online bankovnim karticama

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, Mastercard ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja i plaćanja karticama svi podaci su 100% sigurni i zaštićeni za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje Monri kao pružalac usluge naplate platnim karticama.

Plaćanje je isključivo u valuti KM. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.

Sigurnost plaćanja bankovnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

revitabih.ba nema pristup podacima sa kartice!

Pravila privatnosti

U BABKE d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih naših kupaca, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/11).

Svi zaposleni u BABKE d.o.o. su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavamo ih o načinu korištenja. Redovno provjeravamo s kupcima da li njihovi podaci mogu koristiti, uključujući provjeru saglasnosti kada su u pitanju liste kontakata koje se koriste za marketinške kampanje.

Lični podaci kupaca skladišteni su u informacionom sistemu BABKE d.o.o. i čuvaju se na sigurnom mjestu i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.

Upotreba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija i obavještavanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem naše web prodavnice.

BABKE d.o.o. garantuje da se lični podaci korisnika web prodavnice ne daju nikad na uvid ili za upotrebu trećoj strani bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. BABKE d.o.o. se obavezuje da primenjuje sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. BABKE d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sistema web trgovine ili propusta zaposlenih. BABKE d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči robu čija narudžba ima nepotpune i/ili netačne podatke, odnosno ukoliko nije moguća provjera narudžbe telefonskim putem usljed pogrešno navedenog broja ili nejavljanja na poziv.

Zaštita ličnih podataka

Korištenjem web stranice www.revitabih.ba, fizička lica daju izričitu saglasnost Društvu BABKE d.o.o. da iste prikuplja i obrađuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i to u sljedeće svrhe:

On-line kupovina – zaključenje i realizacija ugovora na daljinu

Korištenjem web stranice – Online prodavnice www.revitabih.ba, fizička lica – Potrošači daju izričitu saglasnost Društvu BABKE d.o.o. za prikupljanje i obradu njihovih ličnih podataka koje učine dostupnim registracijom ili u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke kupjenih proizvoda na web stranici www.revitabih.ba, koja je vlasništvo BABKE d.o.o. radi obavljanja on-line kupovine, odnosno zaključenje ugovora na daljinu.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom ili obavljaju kupovinu putem www.revitabih.ba, daju izričitu saglasnost Trgovcu da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

IP adresa

ime i prezime

adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu

telefonski broj/ broj mobitela

e-mail adresa

kolačići

Fizička lica – Potrošači su saglasni da Društvo BABKE d.o.o može njihove lične podatke obrađivati u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe (proizvoda).

Prihvatanjem ovih Uslova, te Izjave o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da BABKE d.o.o. kurirskoj službi koja sa Društvom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja, odnosno adresu i mjesto za dostavu ako je ista drugačija od adrese stanovanja i broj telefona ili broj mobitela, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Registracija korisnika www.revitabih.ba

Registracijom radi obavljanja online kupovine putem web stranice www.revitabih.ba koja je vlasništvo BABKE d.o.o.,  fizičko lice daje saglasnost za to da ovlaštena lica u okviru Društva ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju u prednje navedene svrhe.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom na web stranici revitabih.ba daju izričitu saglasnost društvu BABKE d.o.o. da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

IP adresa

ime i prezime

adresa stalnog ili privremenog boravka i adrese za dostavu

telefonski broj/ broj mobitela

e-mail adresa

kolačići

vrijeme i datum registracije

arhiva komunikacije s internet trgovinom

Prihvatanjem ovih Uslova, te Izjave o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da društvo BABKE d.o.o. kurirskoj službi koja sa Društvom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji  povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, email adresa, adresa i mjesto stanovanja i broj telefona, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka.

Prijem obavijesti putem broja mobitela

Korisnici – nosioci ličnih podataka mogu dati Društvu BABKE d.o.o. kao saglasnost da isto može njihove lične podatke obrađivati radi kreiranja baze kupaca koji kupovinu vrše online putem web stranice www.revitabih.ba koja je vlasništvo društva BABKE d.o.o., u svrhu slanja promotivnih ponuda i drugih obavještenja putem e-maila SMSa, Viber-a, Whatsapp-a, poštanske pošiljke, emaila i ostalih elektronskih servisa, odnosno u svrhe direktnog marketinga, u slučaju da pored Opće saglasnosti za obradu ličnih podataka, označe polje: “Želim primati obavijesti o promotivnim ponudama, akcijama i druge obavijesti putem broja mobitela” daju Posebnu saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

Obim podataka koje društvo BABKE d.o.o. obrađuje u svrhe direktnog marketinga, zavisi od sadržaja date saglasnosti, odnosno da li isti uključuju saglasnost za obradu ličnih podataka:

e- mail adrese ili broja mobitela ili

e-mail adrese i broja mobitela.

Kupci/Potrošači koji su označili da daju saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka radi kreiranja baze kupaca koji kupovinu vrše online putem web stranice www.revitabih.ba koja je vlasništvo društva BABKE d.o.o. u svrhu slanja promotivnih ponuda i drugih obavještenja putem e-maila SMS-a, Viber-a, Whats Up-a, poštanske pošiljke, email-a i ostalih elektronskih servisa, odnosno u svrhe direktnog marketinga, u slučaju da pored Opće saglasnosti za obradu ličnih podataka, označe polje: “Želim primati obavijesti o promotivnim ponudama, akcijama i druge obavijesti putem broja mobitela”  daju Posebnu saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga mogu tražiti od društva BABKE

 d.o.o. brisanje datih podataka, odnosno mogu od Društva BABKE d.o.o.u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, slanjem e-maila na e-mail adresu: info@revitabih.ba ili putem pošte na adresu: BABKE d.o.o., Vilsonovo šetalište broj 8, 71000 Sarajevo.

Registracijom radi obavljanja online kupovine putem web stranice www.revitabih.ba koja je vlasništvo društva BABKE d.o.o., fizičko lice daje saglasnost za to da ovlaštena lica u okviru Društva ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju uprednje navedene svrhe.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Izjave o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik izjavljujete da razumijete i prihvatate da se Vaši lični podaci čine dostupnim trećim stranama kao što su društva za transport robe koja sa Društvom imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji. BABKE d.o.o. društvima za transposrt robe (kurirskim službama) povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja i broj telefona, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka, osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

BABKE d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo BABKE d.o.o., ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika Online prodavnice, iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo BABKE d.o.o., kao ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima.

Cijene

Sve cijene proizvoda/usluga su iskazane u službenoj valuti Bosne i Hercegovine – Konvertibilnim markama (BAM) u koje je uračunat PDV 17%.

Cijene su podložne korekcijama u skladu sa poslovnom politikom BABKE d.o.o.

Kupac/Potrošač će moći kupiti robu/proizvode po cijeni istaknutoj na web stranici www.revitabih.ba koja je aktualna i važeća u trenutku kupovine.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, koja može biti uzrokovana pogrešnim funkcionisanjem informacijskog sistema.

Takve situacije su vanredne, i izvan kontrole BABKE d.o.o. i za njih se Društvo unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Mogućnost kupovine proizvoda uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.revitabih.ba u sklopu ovih Uslova.

Sve  akcije i popusti međusobno isključuju, tj. ne mogu se kumulirati, ukoliko nije drugačije definisano u obavijesti o konkretnoj akciji/cjenovnim pogodnostima i/ili posebnim prodajnim podsticajima (akcijska prodaja).

Kompanija BABKE d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Također, BABKE d.o.o. može periodično odobravati popuste svim kupcima ili pojedinim kategorijama kupaca.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, kompanija BABKE d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je prošao rok.

Odlukom direktora, u posebnim slučajevima kada za to postoji poseban poslovni razlog, pojedinačnim kupcima se mogu odobriti određeni popusti.

Materijal koji prosljeđuje korisnik

(komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje proslijedite Online prodavnici www.revitabih.ba u svrhu kupovine proizvoda biće tretirani u skladu sa našim dokumentom o Zaštiti privatnosti. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na www.revitabih.ba stranicu ili sa stranice bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrijedljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

BABKE d.o.o. na www.revitabih.ba stranici ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na www.revitabih.ba stranicu neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. BABKE d.o.o. nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših narudžbenica, osim ličnih podataka Kupaca/Potrošača za koje isti daje izričitu saglasnost da BABKE d.o.o. njegove podatke prenese kurirskoj kompaniji ili drugoj dostavnoj kompaniji za potrebe realizacije zaključenog ugovora na daljinu, tj. isporuke naručene robe, u skladu sa Izjavom o privatnosti, koja je dio Politike privatnosti, te koju možete pročitati na www.revitabih.ba politika-privatnosti i koja je sastavni dio ovih Uslova.

Uslovi korištenja

BABKE d.o.o. pruža uslugu putem internet stranice na domeni revitabih.ba. Usluga se sastoji iz pružanja informacija, online kupovine i transakcija te upravljanje sadržajem stranice.

Na domeni revitabih.ba određeni su uslovi i pravila prodaje i kupovine proizvoda u online prodavnici BABKE d.o.o.

Uslovi korištenja napravljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i po međunarodnim običajima online poslovanja.

Korištenjem BABKE d.o.o  online trgovine svaki korisnik treba da pročita uslove korištenja te da iste uslove prihvati. Ukoliko se korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja online trgovine treba da se suzdrži od korištenja istog ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima ili greškama na br. +387  61 431 257 ili na e-mail adresu info@revitabih.ba.

BABKE d.o.o  online trgovina radi svaki dan u godini od 0-24 h. Pristup online trgovini ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač (browser) poput Chrome-a, Internet explorer-a ili Firefox-a. Kupovinu u BABKE d.o.o . online trgovini može vršiti svako lice koje pročita i prihvati uslove korištenja.

Pristup online trgovini može biti onemogućen privremeno radi ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih problema.

Cijene navedene na revitabih.ba izražene su u BAM valuti sa uračunatim PDV-om i vrijede u trenutku primanja tj. slanja narudžbe. Ponuda artikala na revitabih.ba vrijedi do isteka zaliha ili do završetka objave ponude.

Svaki korisnik BABKE d.o.o  online trgovine samovoljno za svoje potrebe i na svoju odgovornost koristi sadržaje dostupne na stranici i samovoljno prihvata uslove korištenja. Zabranjeno je korištenje bilo kakvih zlonamjernih programa ili aplikacija u cilju preuzimanja sadržaja sa stranice, također bilo kakvi hakerski napadi na stranicu revitabih.ba su strogo zabranjeni. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi uslovima korištenja stranice revitabih.ba podložno je tužbi.

Fotografije u online trgovini revitabih.ba mogu biti ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati tačnom izgledu proizvoda. Podaci o proizvodu i opis proizvoda na revitabih.ba mogu sadržavati greške i podložni su promjenama i izmjenama. BABKE d.o.o  će nastojati da pruži što tačnije informacije i što preciznije da opiše dati proizvod kao i da fotografija proizvoda bude odgovarajuća. Korisnik ili kupac na stranici revitabih.ba sam ocjenjuje tačnost informacija i vrši kupovinu samovoljno i na svoju odgovornost. BABKE d.o.o. neće biti odgovoran za štetu nastalu time što se kupac oslonio na informacije koje su date na stranici revitabih.ba

BABKE d.o.o. nastoji dati najbolju moguću uslugu. BABKE d.o.o. ne može garantovati da će usluga odgovarati Vašim potrebama, te da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko uočite neku od grešaka molimo da se obratite kontakt centru na br. +387  61 431 257 ili na e-mail info@revitabih.ba

BABKE d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme korisnika nastalu prilikom korištenja stranice revitabih.ba. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili nekom drugom radnjom.

Revitabih.ba je privatno vlasništvo i u vlasništvu je firme BABKE d.o.o.. Međusobna komunikacija koja se odvija putem ove stranice mora biti u skladu sa uslovima korištenja.

Korisnici i posjetioci ove stranice ne smiju putem ove stranice objavljivati i prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijali koji su nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na neki drugi način nepoželjni. Korisnik stranice revitabih.ba ne smije koristiti stranicu za oglašavanje u bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Materijali koji se nalaze na revitabih.ba  su pravo kompanije BABKE d.o.o. Sarajevo i zaštićeni su autorskim pravom, žigom i dizajnom. Svako kopiranje, objavljivanje i distribucija bez prethodnog odobrenja firme BABKE d.o.o je strogo zabranjeno.

BABKE d.o.o  može raskinuti saradnju sa bilo kojim korisnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje korisnika neprihvatljivo i nije u skladu sa uslovima korištenja.

Saglasnost i promjena pravila

Uslovi korištenja internet stranice revitabih.ba  propisuju pravila za korisnike ili kupce. Korištenjem stranice revitabih.ba  krajnji korisnici prihvataju i saglasni su sa uslovima korištenja internet stranice revitabih.ba. Pravo korištenja stranice revitabih.ba  je lično pravo svakog korisnika i ne može se prenositi na druge osobe niti je moguće prijaviti druga fizička ili pravna lica.

Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima korištenja ipravilima, treba da se suzdrži od korištenja ove stranice.

BABKE d.o.o . može u bilo kojem trenutku i to bez prethodne najave korisniku, ukoliko smatra neophodnim, izbrisati određeni dio uslova korištenja ili izmjeniti određeni dio uslova korištenja ukoliko bude potrebno. Zbog toga savjetujemo korisnike ove stranice da povremeno ponovo pročitaju uslove korištenja kako bi bili tačno informisani o eventualnim promjenama na stranici. Nastavak korištenja stranice podrazumijeva da se korisnik slaže sa uslovima korištenja kao i promjenama.

Krajnji korisnik se slaže da je korištenje internet stranice revitabih.ba isključivo na odgovornost korisnika kao i da BABKE d.o.o ne garantuje za posljedice koje mogu nastati upotrebom stranice ili za tačnost i pouzdanost podataka ili informacija.

Info

Za sve dodatne informacije ili bilo kakva pitanja stojimo na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem info linije na br. +387  61 431 257 ili na e-mail adresu info@revitabih.ba

Žigovi, logotipi, registrovani znaci i brendovi koji se pojavljuju na stranici revitabih.ba su registrovani znaci imena brendova odgovarajućih kompanija u okviru poslovanja i saradnje sa BABKE d.o.o. Iste je zabranjeno koristiti bez odobrenja i saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

BABKE d.o.o. ovim putem upoznaje Krajnje korisnike da može doći do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole BABKE d.o.o., te shodno tome prihvataju da BABKE d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija putem interneta. Krajnji korisnik se slaže i također prihvata da pristup web stranici može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen.

Općenito

BABKE d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje web stranice www.revitabih.ba. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Broj: 07/2024

U Sarajevu, 05.02.2024. g.